Vyhledávání na této stránce není aktivní.

Základní informace a termíny

COVID-19 info

Podle rozhodnutí rektora č. 6/2021 platí zákaz vstupu na MU s příznaky virového infekčního onemocnění (dušnost, horečka, suchý kašel, náhlá ztráta chuti a čichu)

Akce se uskuteční za podmínek stanovených aktuálně účinným opatřením MZ - dostupné z https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/08/Mimoradne-opatreni-omezeni-maloobchodniho-prodeje-a-sluzeb-s-ucinnosti-od-1-9-2021-do-odvolani.pdf

Relevantní je pak zejména čl. 16, který stanovuje, za jakých podmínek je umožněn vstup na fakultu, tj.:

a)

osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

b)

osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami rychlý antigenní test (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, s negativním výsledkem, který provedl zdravotnický pracovník, nebo

c)

osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování nebo certifikátem o provedeném vydávaným podle nařízení Evropské unie o digitálním certifikátu EU COVID1, za podmínky, že uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu; za národní certifikát o provedeném očkování se považuje písemné potvrzení vydané alespoň v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v třetí zemi, jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky; písemné potvrzení musí obsahovat údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci subjektu, který potvrzení vydal, a tyto údaje musí být možné ověřit dálkovým přístupem přímo z písemného potvrzení, za předpokladu, že očkování bylo provedeno

i)

léčivým přípravkem obsahujícím očkovací látku proti covid-19, kterému byla udělena registrace podle nařízení (ES) č. 726/2004, nebo

ii)

léčivým přípravkem, jehož výroba je v souladu s patentem léčivého přípravku podle bodu i), pokud je tento léčivý přípravek zároveň schválen Světovou zdravotnickou organizací pro nouzové použití; nebo

d)

osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního rychlého antigenního testu (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo

e)

osoba na místě podstoupí rychlý antigenní test (RAT) na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 určený pro sebetestování (použití laickou osobou), jehož výsledek je negativní; obdobné platí, pokud osoba na místě prokáže, že podstoupila rychlý antigenní test (RAT) za dozoru zdravotnického pracovníka prostřednictvím on-line služby nejdéle před 24 hodinami a prokáže absolvování tohoto testu a jeho negativní výsledek potvrzením poskytovatele zdravotních služeb, nebo

f)

osoba ve škole nebo školském zařízení absolvovala podle jiného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami rychlý antigenní test (RAT) na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem; tato skutečnost se dokládá čestným prohlášením, resp. čestným prohlášením zákonného zástupce osoby nebo potvrzením školy.

Informace o akci

Datum konání: 9. - 10. 9. 2021

Místo konání: Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Veveří 70, Brno

Informace o přihlášce a příspěvcích

Přihlašování: od 15. 6. 2021 do 2. 9. 2021 včetně.

Konference je přístupná všem zájemcům, účastnický poplatek je 1390,- Kč - pokrývá účast na odborném programu, občerstvení během konference a konferenční večeři.

Studenti VŠ se mohou odborného programu zúčastnit bezplatně po předchozí registraci prostřednictvím registračního systému. Studentská registrace nezahrnuje konferenční večeři.

Rozšířený abstrakt v rozsahu 1-2 stran obsahující strukturu příspěvku, výzkumnou otázku a zásadní myšlenky, které budou v prezentaci představeny, posílejte do 31. 7. 2021 na adresu cpit@law.muni.cz.
O přijetí příspěvku k prezentaci bude rozhodnuto do 15. 8. 2021. 

Písemná vyhotovení příspěvků jsou vítána k posouzení pro případnou publikaci v recenzovaném časopise Revue pro právo a technologie (Bližší info na https://journals.muni.cz/revue).

Partner

 

 

 

Mediální Partner

 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.