Vyhledávání na této stránce není aktivní.

Panelové diskuze: Změny v českém autorském právu - Zákon o kybernetické bezpečnosti

Workshopy: Aktuální trendy české právní informatiky - eFinance - mimosoudní řešení sporů z elektronických finančních služeb - Informační systémy pro práci s judikaturou - Veřejné licence v českém právu - Jednotný trh duševního vlastnictví

 


Panelové diskuze

  Součástí konference budou následující panelové diskuze (aktivní účast v panelové diskuzi pouze na základě pozvání):

Změny v českém autorském právu

1.    Adéla Faladová, Ministerstvo kultury
2.    Zuzana Adamová, Ústav práva duševného vlastníctva, Trnavská univerzita, Právnická fakulta
3.    Pavel Koukal, Právnická fakulta MU
4.    Radim Polčák, Právnická fakulta MU

Zákon o kybernetické bezpečnosti

1.    Zdeňka Jůzlová, Národní bezpečnostní úřad
2.    Dušan Navrátil, Národní bezpečnostní úřad
3.    Vladimír Smejkal, soudní znalec
4.    Václav Račanský, Ústav výpočetní techniky MU
5.    Radim Polčák, Právnická fakulta MU

Workshopy

V rámci konference se můžete aktivně i pasivně zapojit do následujících workshopů (přihlašování vlevo pod odkazem Přihláška, řazeno abecedně):

Aktuální trendy české právní informatiky

Cílem workshopu je představit aktuální novinky v nejrozšířenějších právních informačních systémech ASPI, Beck-online, Codexis a Fulsoft. Dalším tematickým okruhem je současný stav on-line přístupu k právním informacím v prostředí internetu. Diskuse se zaměří – mimo jiné – i na téma zpracování literatury a komentářů v právních informačních systémech a jejich vazbu na právní předpisy.

1.    Aleš Gola, Odbor legislativy a koordinace předpisů, Ministerstvo vnitra ČR
e-Sbírka a e-Legislativa
Cílem projektu elektronické Sbírky zákonů a mezinárodních smluv (e-Sbírka) a  elektronického legislativního procesu (e-Legislativa) je zajistit vyšší přístupnost pramenů práva, usnadnit porozumění právu ČR i EU poskytnutím bezplatného, moderního a ověřeného oficiálního zdroje informací o právu ČR a EU a modernizace nástrojů tvorby práva. Prezentace představí východiska a technickou i legislativní stránku realizace projektu.

2.    Pavel Gardavský, AION CS, s.r.o.
„Zákony pro lidi" - nový koncept právního informačního systému   
Služba Zákony pro lidi přináší uživatelům předpisy Sbírky zákonů ČR v aktuálním konsolidovaném znění. Zdarma, bez registrace, s jednoduchou obsluhou, zkrátka "pro lidi", přitom však s nejednou unikátní vlastností. Například zajímavě účinným hledáním, nebo citačním asistentem. Zákony pro lidi byly spuštěny v létě roku 2011 a měly doposud tu čest posloužit až neočekávaně velkému publiku v České republice i na Slovensku (www.zakonypreludi.sk). Příspěvek službu Zákony pro lidi stručně představí ve faktech, číslech, živých ukázkách a  poodkryje i nějaké plány do budoucna.


3.    Petra Gříbková, ATLAS consulting spol. s r.o.
Novinky ve zpracování a užití právních informací v systému CODEXIS
Příspěvek je zaměřen především na představení funkčních a obsahových novinek v systému CODEXIS, s důrazem na internetovou aplikaci CODEXIS ONLINE a  její výjimečné technologické zpracování s vazbou na současné trendy. Představeny budou rovněž on-line aktivity společnosti ATLAS consulting spol. s r.o. (Právní servis, Právní aktuality, Newslettery, apod.). V neposlední řadě bude diskutován stále se rozvíjející vzdělávací projekt každoročních odborných kongresů a konferencí, které jsou určeny především pro právní veřejnost, řídící management společností a zástupce územních samosprávných celků.

4.    Radek Hamouz, Verlag Dashöfer, nakladatelství spol. s r. o.
Moderní on-line právní systém Fulsoft
On-line právní systém Fulsoft poskytuje každý den aktuální právní stav v ČR. Lehce zjistíte i právní stav k libovolnému datu v minulosti i tzv. budoucí úplná znění zákonů. Díky snadnému vyhledávání a jeho zpřesňování pomocí unikátního systému filtrů naleznete požadované právní předpisy i judikaturu. Velmi oblíbenou službou je upozorňování na právě novelizované předpisy. Uživatelé vítají velmi příznivou cenu i možnost předplacení jen těch zdrojů, které ke své práci využijí.

5.    Lubomír Weiss, Jakub Malík, Wolters Kluwer ČR, a. s.
Nová generace ASPI 2012 - rychlost, přesnost, jistota
Představení nové generace ASPI 2012, uživatelského rozhraní, funkcionalit a obsahu. Nový modul "Průvodce rekodifikací NOZ a ZOK" - rekodifikace očima jejích tvůrců a unikátní integrace v rámci systému ASPI. Právní informační systém ASPI a jeho mobilní verze určená pro iPAD a tablety s operačním systémem Android.

eFinance - mimosoudní řešení sporů z elektronických finančních služeb

Cílem tohoto workshopu bude odhalit silné stránky, slabé stránky, výzvy a  hrozby u mimosoudního řešení sporů z finančních služeb včetně služeb poskytovaných nebo sjednávaných pomocí elektronických prostředků. Zatímco v oblasti platebních služeb a platebních prostředků je v České republice pravomoc finančního arbitra účinná již od 1. ledna 2003, pro kolektivní investování a pro spotřebitelské úvěry je rozhodování sporů finančním arbitrem relativní novinkou, která se dosud v rozhodovací činnosti příliš neprojevila. Obdobnou úpravu zvažuje Evropská unie i u hypotečních úvěrů - cui bono? Mnoho sporů může být rozhodováno v rámci rozhodčího řízení, u něhož jsou v poslední době stanovovány nové povinnosti zejména u rozhodců ad hoc. Workshop by měl nabídnout také zamyšlení nad řešením sporů v ostatních oblastech finančního trhu a nad srovnáním ČR s okolními státy, včetně Slovenské republiky. Tento workshop  je bezplatně přístupný a je organizován v rámci plnění projektu Jean Monnet Module "Regulace finančních služeb online v Evropské unii" (EUROFSonline, 175798-LLP-1-2010-1-CZ-AJM-MO), více informací níže.

1.    Otakar Schlossberger, Vysoká škola finanční a správní, Praha
Je současné řešení mimosoudního řešení sporů v oblasti elektronických služeb uspokojivé?
Příspěvek se bude zabývat skutečností, zda současné řešení mimosoudního vyrovnání sporů v oblasti elektronických služeb vyhovuje potřebám spotřebitelů, příp. dalších uživatelů finančních služeb. V krátké retrospektivě bude nastíněna nedávná historie vzniku orgánu mimosoudního řešení sporů v České republice, kterým je finanční arbitr, a bude provedena jednoduchá komparace s podobnými vybranými instituty z některých evropských zemí. I když došlo k jistému rozšíření kompetencí finančního arbitra, tyto změny se, podle názoru referujícího, nějak významně nedotkly elektronických služeb. Závěr příspěvku bude obsahovat určité návrhy na možná řešení, jejichž implementace však může narážet na nevoli subjektů, kterých by se to mohlo týkat.

2.   Denisa Jindřichová, Česká národní banka
Aktuální problémy platebního styku a očekávaná nová právní úprava inovativních plateb
- Nežádoucí postup poskytovatelů při reklamaci podle § 115 ZPS
- Zpoplatnění odvolání platebních příkazů poskytovateli
- Očekávaná legislativa v oblasti inovativních plateb

3.   Zdeněk Kučera, Baker & McKenzie, v.o.s., advokátní kancelář
Rozhodčí doložka ve smlouvách o spotřebitelských úvěrech sjednaných on-line
Letošní novela zákona o rozhodčím řízení přinesla výrazné posílení ochrany spotřebitele při uzavírání rozhodčích smluv. Vzhledem k tomu, že řada poskytovatelů peněžních služeb používá institut rozhodčího řízení při sjednávání smluv se svými zákazníky, je zapotřebí mu věnovat náležitou pozornost, zvláště pak v případech spotřebitelských úvěrů. Příspěvek bude analyzovat možnost sjednávání rozhodčích smluv on-line právě ve světle této novely. Cílem příspěvku je rovněž zamyšlení se nad konáním rozhodčích řízení ve věcech poskytování peněžních služeb ryze elektronicky.

4. Libor Kyncl, Právnická fakulta MU
Mimosoudní řešení sporů v pojišťovnictví de lege ferenda - inspirace z Velké Británie

Příspěvek se bude věnovat mimosoudnímu řešení sporů, jak je zavedeno ve Velké Británii, s akcentem na oblast pojišťovnictví a na pojistné smlouvy sjednávané na internetu nebo s internetem jinak související. Ve Velké Británii je právě pojišťovnictví jednou z nejčastějších oblastí, v nichž řeší spory tamější Financial Ombudsman Service. Bude se snažit nalézt styčné body, které by mohly být inspirací i pro Českou republiku a pro tuzemskou právní úpravu a aplikační praxi, a  identifikuje některá rozhodnutí, která jsou významná pro obecné principy mimosoudního řešení sporů.

5. Eva Šulcová, Právnická fakulta MU
Aktuální otázky v případě řešení sporu o oprávněnosti účtování poplatku za vedení úvěrového účtu
Dopady rozhodnutí německého Spolkového soudního dvora z roku 2011 k neoprávněnému účtování poplatku za vedení úvěrového účtu lze nyní zaznamenat i v České republice. Banky působící na českém trhu již obdržely od svých klientů množství reklamací, v rámci kterých požadují navrácení uhrazených poplatků za vedení úvěrových účtů a za správu úvěru. Jejich naděje na kladné vyřízení je poměrně vysoká, a to s ohledem na dosavadní vývoj v rozhodování prvního konkrétního případu, který byl řešen soudní cestou i cestou řízení u Finančního arbitra. Příspěvek přinese zamyšlení nad oprávněností bank účtovat klientům tento poplatek a nad způsobem řešení podané reklamace v případě nesouhlasu klienta.

Informační systémy pro práci s judikaturou

Cílem workshopu je zmapovat současnou situaci na poli informačních systémů pro práci s judikaturou - jak volně dostupných, tak komerčních. Půjde především o to zformulovat/odhalit základní kritéria, jimž musí v dnešní době jakýkoli úspěšný informační systém zaměřený na judikaturu vyhovět. Navazovat bude diskuse zaměřená na vybrané otázky, jakými jsou například zpřístupňování veškeré
judikatury, řazení vyhledaných judikátů dle relevance či jednotný formát citace soudních rozhodnutí.

1.    Ondřej Korhoň, Filozofická fakulta UK
Přehled volně dostupných zdrojů rozhodnutí soudů ČR
Příspěvek se zaměří na představení zdrojů rozhodnutí soudů České republiky, které jsou k dispozici zdarma. Pozornost bude věnována zejména rozsahu databáze a specifikům jednotlivých nástrojů.


2.    Dušan Hrabánek, Nejvyšší soud ČR
Databáze judikatury na stránkách Nejvyššího soudu - aktuální vývoj
Příspěvek se zaměří na aktuální stav databáze rozhodnutí Nejvyššího soudu, veřejně přístupné na jeho webových stránkách. Pozornost bude věnována jak obsahu veřejně dostupné části databáze, tak postupu při vyhledávání, jakož i systému práce s judikaturou na Nejvyšším soudu.


3.    Adam Walach, Nejvyšší správní soud ČR
Databáze soudních rozhodnutí NSS – funkce „semafor“
Tak jako má každý právní předpis svůj životní cyklus, může se soudní rozhodnutí nacházet v různých fázích svojí existence – napadení ústavní stížností, zrušení v odvolacím řízení, apod. Příspěvek je zaměřen na představení vizuální pomůcky, která významným způsobem na Nejvyšším správním soudu pomáhá orientaci v této problematice.


4.    Jaromír Šavelka, Právnická fakulta MU
K přehlednější prezentaci výsledků vyhledávání soudních rozhodnutí
V souvislosti s tím, že v minulosti byla věnována značná pozornost otázce zpřístupňování co největšího množství soudních rozhodnutí (v současné době všech rozhodnutí vrcholných soudních instancí), se objevil problém, který je všeobecně znám pod označením „informační přetížení.“ Příspěvek je zaměřen na diskusi této situace a představení jedné z  oblastí, která skýtá možnosti, jak se s tímto problémem vypořádat.

Veřejné licence v českém právu

Workshop je zaměřen na teoretické otázky aplikace veřejných licencí (a to i v kontextu nového občanského zákoníku), jakož i na praktické využití veřejných licencí knihovnami a on-line repozitáři, hnutí open access, praktické otázky F/OSS, aplikaci veřejných licencí v prostředí vícero jurisdikcí, využití veřejných licencí při tvorbě a distribuci nových médií, vztahy kolektivní správy autorských práv a další využití informací veřejné správy.

1.    Tereza  Kyselovská, Právnická fakulta MU
Mezinárodněprávní aspekty CC licencí (s ohledem na verzi 4.0)
Tento příspěvek se zabývá mezinárodněprávními aspekty CC licencí, a to s ohledem na verzi 4.0. Cílem příspěvku bude analýzy možných problematických otázek z pohledu mezinárodního práva soukromého.


2.    Jakub Mráček, Nadace Open Society Fund Praha
Závazky české vlády v rámci Open Government Partnership
Česká vláda se zavázala do března 2013 realizovat několik kroků k  otvírání dat veřejného sektoru, mezi nimi i připravit licenci, která by pro takový účel byla nejvhodnější. Jaký je v polovině lhůty stav?


3.    Matěj Myška, Právnická fakulta MU
Aktuální otázky veřejných licencí v českém právu
Příspěvek se zaměří na aktuální otázky využívání veřejných licencí v  českém právu, zejména se zohledněním velké novely autorského zákona a  nové verze oblíbených licencí Creative Commons


4.    Eva Fialová, Právnická fakulta MU
Veřejná licence Evropské unie
Přestože veřejné licence v českém právním řádu, jakož i v právních řádech mnoha jiných zemí legálně neexistují, druhů těchto typů licencí je celá řada. Vlastní veřejnou licenci zveřejnila v lednu 2007 i  Evropská komise. Je jí European Union Public License (EUPL), jejíž verze 1.1 má stejnou platnost v 22 oficiálních jazycích Evropské unie. EUPL je určena převážně k využití ve veřejném sektoru. V České republice se používá např. v aplikaci Otevřené spisové služby. Cílem tohoto příspěvku je představení veřejné licence Evropské unie a jejího použití v České republice a jiných zemí Evropské unie a její srovnání s dalšími veřejnými licencemi zejména s GNU General Public License a Open Software License. Cílem tohoto příspěvku bude představení Evropské veřejné licence a jejího použití v České republice a jiných zemí Evropské unie a její srovnání s dalšími veřejnými licencemi zejména s GNU General Public License a Open Software License.


5.    Vlastimil Ott, Liberix, o.p.s.

6.    Martin Svoboda, Technická knihovna Liberec - účast nebyla potvrzena

Jednotný trh duševního vlastnictví

Evropská Komise představila v roce 2011 plán komplexní strategie pro takzvaný Jednotný trh pro práva duševního vlastnictví.  Tato komplexní strategie předpokládá celkem 19 legislativních kroků, které inovují stávající úpravu všech oblastí duševního vlastnictví.  V blízké budoucnosti tak má dojít k unifikaci vymáhání patentových práv, modernizaci systému ochranných známek  v Evropských zemích. V oblasti autorského práva lze očekávat legislativní odpověď na digitální technologie, právní instituty pro digitální knihovny a  user generated content, a odměňování autorů v souvislosti s pořizováním osobních kopií. Velké změny jsou chystány rovněž v oblasti kolektivní správy práv.  Cílem workshopu je poskytnout základní přehled o připravovaných změnách a časovém horizontu jejich realizace.

1. Michal Koščík, Právnická fakulta MU

2. Václav Stupka, Právnická fakulta MU

Více informací v pozvánce na workshop.


Workshop eFinance - mimosoudní řešení sporů z elektronických finančních služeb je organizován v rámci plnění projektu European Union Regulation of Financial Services online - Regulace finančních služeb online v Evropské unii (EUROFSonline, 175798-LLP-1-2010-1-CZ-AJM-MO) realizovaného v letech 2011 – 2013, který je spolufinancován z prostředků Generálního ředitelství Vzdělávání a kultura (EAC) Evropské komise). Příjemcem dotace u druhého uvedeného projektu je Masarykova univerzita, Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno, z prostředků Evropské unie je poskytnuta částka 19164,60 EUR. Ostatních workshopů v rámci konference se podpora projektu European Union Regulation of Financial Services online netýká.

  Jean Monnet Module

Hlavní partner ročníku 2012
Partneři ročníku 2012       Mediální partner ročníku 2012

Banner CODEXIS - právní informační systém


Logo C.H.Beck

Logo Beck-online

Logo Verlag Dashöfer

Logo Fulsoft

Logo eGov.cz

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.